Критика
Преводи
Пиеси
Стихотворения
Доклади
Награди
К А Т А Л О Г

Л И Т Е Р А Т У Р Н А  И С Т О Р И Я,  Т Е О Р И Я  И  К Р И Т И К А

К  Н  И  Г  И

СВЕТЛОЗАР ЖЕКОВ. "ПРЕЗ ДВОРА НА ВРЕМЕТО.  Литературна критика". 

Кирил ТОПАЛОВ. Към читателя. (Предговор към изданието)                              

В-к "Демокрация днес", бр. 35, 31.08.2007 г.  (Рецензия)                                           
 
Премиера, София, галерия "Art Alley", 28.08.2007 г.
video.jpgВИДЕО                      
camera1.jpg ФОТО-ГАЛЕРИЯ  


СВЕТЛОЗАР ЖЕКОВ. КИРИЛ КАДИЙСКИ. Литературна анкета.

Книгоиздателство "Перо", 2003 г.                                                                                


С   Т   А   Т   И   И

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЕЛИН ПЕЛИНОВАТА ПОЕТИКА  

ПРИНЦИПИ НА ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ
В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ 

НОВОТО ПОЕТИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ

БУКВАЛИЗМЪТ СРЕЩУ СЕБЕ СИ 

СВЕСТНИТЕ У НАС СE СЧИТАТ ЗА ЛУДИ

НА КРЪСТОПЪТ

ЗА ДЪРЖАВАТА И КНИГАТА 

 

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  Н  И   П  О  Р  Т  Р  Е  Т  И

І.

НА ВСИЧКИ ПОКОЛЕНИЯ ВРЪСТНИЦА (ДОРА ГАБЕ)

ЗАЗИДАНИЯТ БАЛКОН (АТАНАС ДАЛЧЕВ)

ПРЕВРЪЩАМ НЕИЗВЕСТНОТО В ИЗВЕСТНО (ДИМИТЪР ПАНТАЛАЕВ) 

ВАЯТЕЛ НА ЧОВЕШКАТА ДУША (ИВАН ДАВИДКОВ)

САМОУБИЙСТВЕНО ЖИВЕЕНЕ Е ЖИВОТЪТ (АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ)

ДОБРЕ ДОШЪЛ ОТНОВО, ДОН КИХОТ! (ИВАН ТЕОФИЛОВ

ЖИВОТЪТ ИЗБОР НА ПОЗИЦИЯ (КИРИЛ ТОПАЛОВ)

ТРОЯНСКИЯТ ПЕГАС НА БЕЛЕТРИСТА (РОСЕН БОСЕВ)

ИЗКУСТВОТО БУДУВА В КОРИДОРА (ГЕОРГИ БЕЛЕВ)

ДОБРИЯТ-ЖЕСТОК БОГ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ (КИРИЛ КАДИЙСКИ)

ІІ.

ВСЕЛЕНАТА ТАРКОВСКИ (АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИ)

ПОЕЗИЯ НА НЕСИМЕТРИЧНАТА КРАСОТА (ТАТЯНА БЕК) 

 

И   Н   Т   Е   Р   В   Ю   Т   А 

АЛЕКСАНДЪР ГЕРОВ: АЗ ИЗДИГАМ ЧОВЕКА

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИ: ЗА МЕН НАЙ-ВАЖНА Е ИДЕЯТА ЗА ДОБРОТО

ВИКТОР ШКЛОВСКИ: ВЪЗКРЪСВАНЕ ЧРЕЗ СЛОВОТО

ТАТЯНА БЕК: ВИНАГИ МЕ Е ПРИВЛИЧАЛА НЕСИМЕТРИЧНАТА КРАСОТА

БЕЛА АХМАДУЛИНА: ИЗКУСТВОТО Е ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ЗЛОТО

КИРИЛ ТОПАЛОВ: ИМПЕРИИТЕ ПРИТЕЖАВАТ СИГУРНА МАШИНА
ЗА СМИЛАНЕ НА МОЗЪЦИ
, ИЗПИТАЛИ СМЕ ГО НА ГЪРБА СИ

 

Р   Е   Ц   Е   Н   З   И   И

ОТ БЪДЕЩЕТО КЪМ СЪВРЕМЕННОСТТА. Любен Дилов на 50 години.

ВЕСТОНОСЕЦЪТ ИДВА. (Бойко Ламбовски, "Вестоносец", 1986 г.) 

 

П   Р   Е   В   О   Д   И 

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИ И ДРУГИ РУСКИ ПОЕТИ в превод на Светлозар Жеков
[Антология, избрана лирика от А.Тарковски, А. Пушкин, О. Манделщам,
С. Есенин, Н. Рубцов и Т. Бек.
София, "Нов Златорог", 2007.]

АЛЕКСАНДЪР С.  П У Ш К И Н.  И З Б Р А Н О
[Пушкин, Александър. Избрани съчинения в три тома. София, Народна култура, 1988.]

ЕВГЕНИЙ  Б А Р А Т И Н С К И.  И З Б Р А Н О
[Баратински, Евгений.Стихотворения. Москва, Радуга; София, Народна култура, 1986.]

СЕРГЕЙ  Е С Е Н И Н. С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я
[Есенин, Сергей. Избрана лирика. София, Народна култура,1980.]

ОСИП  М А Н Д Е Л Щ А М.   И З Б Р А Н О
[Манделщам, Осип. София, сп. Факел, кн. 6, 1988]

АРСЕНИЙ  Т А Р К О В С К И. И З Б Р А Н О 
[Тарковски, Арсений. В средата на света. [избрано]. София, Народна култура, 1982.]
ВСЕЛЕНАТА ТАРКОВСКИ (СВЕТЛОЗАР ЖЕКОВ)
ЗА МЕН НАЙ-ВАЖНА Е ИДЕЯТА ЗА ДОБРОТО (АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИ)
Георги БОРИСОВ. СВЕТЪТ НА ТАРКОВСКИ (рецензия)

НИКОЛАЙ  Р У Б Ц О В. С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я 
[Рубцов, Николай. [цикъл стихотворения] София, сп. Жената днес, кн.10.]

Т А Т Я Н А  Б Е К.   ИЗБРАНО    
[Кръглолика Земя. [антология].  София, Народна култура, 1987.]                   
       ПОЕЗИЯ НА НЕСИМЕТРИЧНАТА КРАСОТА (СВЕТЛОЗАР ЖЕКОВ)
       ВИНАГИ МЕ Е ПРИВЛИЧАЛА НЕСИМЕТРИЧНАТА КРАСОТА (ТАТЯНА БЕК)
       ПЕТ СЪВЕТСКИ ПОЕТЕСИ (М.ГЕОРГИЕВ)

ИЗ РУСКАТА ПОЕЗИЯ   
[Избрана лирика: Ира Знаменская, Владимир Шльонски, Михаил Квливидзе,
Валерий Скобло.
Литературна периодика, София, 1980-1985]

ДЖОН  Л Е Н Ъ Н. ИЗБРАНА ЛИРИКА
[Ленън, Джон. Лейди Мадона. [цикъл стихотворения].  София, в-к Пулс, бр. 51, 1982]

 

П   И   Е   С   И

Т О Т О. Пиеса в две действия                  

 

Д   О   К   Л   А   Д   И

ПРАВИТЕЛСТВАТА ОБИЧАТ КНИГИТЕ (ЕЛЕКТРОННИТЕ КНИГИ – СЪЩО!)

НЕОБХОДИМОСТ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ В ПРИЛАГАНЕТО НА СИСТЕМАТА
"BOOKS IN PRINT" В БЪЛГАРИЯ 

ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КНИЖНА ПОЛИТИКА

КАК ДА ОПАЗИМ БЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА

ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА КНИГА
В КОНТЕКСТА НА БАЛКАНСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИИ

БАЛКАНСКИ МЕЧТАНИЯ

ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,
ИМАЩО ОТНОШЕНИЕ КЪМ КНИГАТА

ЩО Е НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА КНИГАТА И ИМА ЛИ ТЯ ПОЧВА У НАС?

КАК ЕВРОПЕАНА ДА СТАНЕ ВИРТУАЛЕН ДОМ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЕВРОПА


ALEKO KONSTANTINOV – CHOICE OF THE AUTHOR, METHODOLOGY
AND SPECIFIC TASKS RELATED TO A HYPERTEXT RESEARCH PLATFORM IMPLEMENTATION

PRINT ON DEMAND (BURN ON DEMAND) AND ON LINE PUBLISHING

HOW CAN EUROPEANA BECOME A VIRTUAL HOME OF THE CULTURAL HERITAGE OF EUROPE pdf.jpg

 

С   Т   И   Х   О   Т   В   О   Р   Е   Н   И   Я
 

Н  А  Г  Р  А  Д  И
 

Г А Л Е Р И Я
 

Н  О  В  И  Н  И 

 
© 2023 Svetlozar Zhekov
Login Form

Забравена парола